از سال 1988 میلادی (1368 شمسی)، به منظور افزایش بودجه ها و هم چنین افزایش آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض ها، اول دسامبر روز جهانی ایدز نامیده شد.

مرکز بهداشت باروری و کاهش آسیب میخک، به منظور مشارکت در آگاهی رسانی و پیشگیری از بیماری ایدز به مشاوره فردی و گروهی در زمینه بیماری های رفتاری می پردازد.

هم چنین همه روزه در مرکز میخک، آزمایش اچ آی وی توسط کارشناس ایدز ( به صورت محرمانه ) انجام می گیرد.

انجام به موقع آزمایش اچ آی وی، تشخیص زودتر، درمان موثر تر