گشت سیار همان طور که ازنام آن مشخص می باشد ، درخارج از مرکز به ارائه خدمات می پردازد.

محل خدمت گشت سیار مناطقی است که افراد آسیب دیده و دارای رفتار پرخطر در آن جا حضور دارند.

فردی که در این پست به ارائه خدمت می پردازد، خود زمانی دچار آسیب هایی از قبیل اعتیاد بوده که در اکثر مواقع بهبودیافته می باشد.

وی طی آموزش هایی که توسط کارشناسان این حوزه دیده است، به پانسمان، ارائه بروشور آموزشی و وسایل بهداشتی می پردازد.

آموزشی که توسط گشت سیار انجام می گیرد، آموزش همسان نامیده می شود که به ارائه مطالبی در زمینه پیشگیری از بیماری ها نظیر اچ آی وی و هپاتیت و... اختصاص دارد.

هم چنین وی طی معرفی مرکز و خدمات آن فرد را به حضور در مرکز به عنوان مکانی امن ترغیب می نماید.