در روزهای فرد، کلیه تست های روان شناسی کودک در مرکز انجام خواهد شد.