این مرکز از سال 1387 فعالیت خود را با حمایت و مشارکت بین سازمان های دولتی، غیر دولتی، بین المللی، بخش خصوصی، خیرین، اساتید، محققین و مردم آغاز نمود.

هدف مرکز مشاوره، یاری رسانی، خدمات رسانی و کاهش آسیب( میخک)، افزایش سطح آگاهی و توانمندسازی زنان آسیب پذیر، ارایه خدمات مشاوره ای، آموزشی، بهداشتی ودرمانی و حمایت از حقوق زنانی است که به علت شرایط دشوار اجتماعی از دسترسی به این خدمات محروم مانده اند و سعی بر آن دارد تا با ایفای نقش خود سهمی در بازتوانی این قشر برای ادامه بهتر زندگی و تضمین سلامت جامعه خود داشته باشد.